Tieng Viet(Viet Nam) English (United States)

 

 


THỐNG KÊ

Lượt truy cập:
#1023578
Số khách đang xem:
4

Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII

 

Thực hiện Kế hoạch số 02- KH/TU ngày 24/11/2010 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Nghệ An về việc triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010- 2015, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 xây dựng Kế hoach học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty về nội dung cơ bản của Nghị quyết: Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ và các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

- Thông qua học tập, quán triệt tạo ra nhận thức chung, đồng thuận cao trong đảng và trong cán bộ công nhân viên và người lao động, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010-2015.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết của Đảng. Quán triệt Nghị quyết gắn với thảo luận, thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Bí thư cấp uỷ chịu trách nhiệm tổ chức học tập và truyền đạt Nghị quyết, thống nhất thông qua kế hoạch thực hiện của cấp mình.

II. Kế hoạch mở lớp.

1. Đảng uỷ Tổng công ty: Mở một lớp phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII.

          a. Đối tượng:

- Cấp Tổng công ty: Các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban Đảng, uỷ viên UBKT Đảng uỷ, Trưởng, phó phòng, ban Tổng công ty, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Giám đốc Ban điều hành các dự án Tổng công ty;

- Cấp cơ sở: Bí thư, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ đảng vụ của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở.

- Đảng viên Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, Chi bộ Trung tâm dự án

b. Nội dung:

- Nghe giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ.

-Thảo luận và thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty.

c. Thời gian và Báo cáo viên:

- Thời gian một ngày, hoàn thành trong tháng 01/2011,

- Báo cáo viên: Mời đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách Đảng bộ Tổng công ty giới thiệu Nghị quyết. Phần thảo luận, thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết do Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty trực tiếp triển khai.

d. Tài liệu:

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII,

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Tỉnh uỷ,

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty.

2. Các Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở:

Tổ chức học tập quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.

a. Đối tượng:

 - Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ;

 - Mời cán bộ lãnh đạo các đoàn thể chưa là đảng viên tham dự.

b. Thời gian và báo cáo viên:

-  Một buổi, hoàn thành trong tháng 2/2011.

- Báo cáo viên là Bí thư cơ sở. Nếu mời Báo cáo viên cấp trên thì chỉ giới thiệu phần Nghị quyết; phần thảo luận, thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở do đồng chí Bí thư cơ sở trực tiếp triển khai.

d. Tài liệu.

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII,

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Tổng công ty.

          - Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở.

          III. Phân công thực hiện.

1. Văn phòng Đảng uỷ giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty chuẩn bị các điều kiện để mở lớp tại Tổng công ty: lập danh sách, giấy mời, tài liệu, kinh phí, hội trường...

2. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tổng công ty chịu trách nhiệm mời Báo cáo viên, công tác tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc các cơ sở triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

3. UBKT Đảng uỷ phối hợp các Ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ Tổng công ty giúp Ban Thường vụ kiểm tra, theo dõi việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Việc tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty XDCTGT 4 yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Bí thư Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở, Giám đốc các Công ty, đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty để có sự chỉ đạo kịp thời.

TIN KHÁC