Tieng Viet(Viet Nam) English (United States)

 

 


THỐNG KÊ

Lượt truy cập:
#1023434
Số khách đang xem:
21

Chương trình xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Chương trình xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng
I - Mục đích:
- Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và các Chi bộ trực thuộc ngày càng vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Tổng công ty liên tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ vững mạnh; nhiều Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đạt danh hiệu Đảng bộ, Chi bộ Trong sạch vững mạnh
- Xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; đa dạng hoá ngành nghề, lấy ngành nghề xây dựng giao thông là chủ yếu, phát triển ngành nghề sản phẩm khác hợp lý, tăng cường ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại tiên tiến; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Xây dựng Đảng bộ, các Đoàn thể vững mạnh toàn diện; chăm lo giải quyết tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Nâng cao năng lực, xây dựng phát triển Tổng công ty thành đơn vị có thương hiệu mạnh.
- Nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên và các cấp uỷ Đảng về xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng
- Tăng cường công tác Kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng quy trình và đúng quy định.
- Xếp loại và nhận xét các Đảng bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn để các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở có hướng phấn đấu giữ vững và đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh
II – Nhiệm vụ:
a- Xây dựng các Đảng bộ, Chi bộ đạt danh hiệu 3 năm và 5 năm liên tục giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh
1- Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở phải có các chương trình hành động thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội nhịêm kỳ 2010 – 2015 đề ra, nhằm hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ, tạo đủ việc làm cho người lao động, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thương hiệu của công ty và Tổng công ty, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, trang bị đầy đủ phòng hộ về an toàn lao động để giảm thiểu tối đa tai nạn lao động trên các công trường. Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đóng đầy đủ BHXH và HBYT cho người lao động
2- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Đảng cấp trên đến Chi bộ, đảng viên và cán bộ công nhân viên. Báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ, của Đảng uỷ trong thời gian qua, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; phổ biến thông tin thời sự chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng uỷ đối với Chi bộ, đảng viên; giải đáp ý kiến phê bình, chất vấn của đảng viên và chi bộ tại sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ cơ sở ( một năm 2 kỳ)
3- Đảng uỷ Tổng công ty và Đảng uỷ cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, lãnh đạo, phối hợp và tạo điều kiện để các Đoàn thể đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; định kỳ Đảng uỷ tổ chức làm việc với các Đoàn thể, nắm bắt tình hình hoạt động của từng đoàn thể có chủ trương, biện pháp lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời .
4- Hàng năm sau khi xếp loại cần có các biện pháp khắc phục, giúp đỡ các tổ chức Đảng và đảng viên còn có mặt hạn chế, kiểm điểm. Xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ phẩm chất tư cách và vi phạm Điều lệ Đảng
5- Thực hiện công tác Huấn học hàng năm trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, quan tâm đến công tác đào tao, bồi dưỡng và làm tốt công tác phát triển Đảng
6- Hàng năm Đảng bộ Tổng công ty, Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, các Chi bộ phải đăng ký danh hiệu Đảng bộ vững mạnh và Đảng bộ Trong sạch vững mạnh để phấn đấu.
7- Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và các Chi bộ phải tăng cường công tác kiểm tra và giám sát
8- Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở vào năm 2011. Sau khi học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tổ chức tập huấn về các quy định, hướng dẫn cụ thể thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam
b- Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng mà trước hết là sinh hoạt Chi bộ trực thuộc cơ sở Đảng
1- Cấp uỷ các cấp cần phải tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ theo đúng Điều lệ Đảng quy định.
2- Các cấp uỷ phải nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của Chi bộ, của sinh hoạt Chi bộ, coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
3- Làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Tạo điều kiện để đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao khả năng tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết nghị các vấn đề của Chi bộ.
4- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, lựa chọn đội ngũ cấp uỷ, đặc biệt là Bí thư Chi bộ có năng lực, tâm huyết, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời Chi uỷ và Bí thư Chi bộ phải gương mẫu, làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phù hợp gắn với đặc điểm, yêu cầu của từng nhiệm vụ.
5- Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ, làm cho tư tưởng đảng viên thông suốt, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật trong sinh hoạt chi bộ, thực sự là sinh hoạt tư tưởng, Bí thư, Chi uỷ viên phải gương mẫu, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng. Trong sinh hoạt phải gương mẫu tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm nếu có vi phạm.
6- Cấp uỷ cấp trên phải lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc xây dựng kế hoạch, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc sinh hoạt chi bộ và nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để kịp thời phát hiện, uốn nắn và biểu dương điển hình tiên tiến. Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng cấp uỷ viên, trong đó có sự nghiệp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
7 – Mỗi quý tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn một số vấn đề phù hợp, sát với tình hình của đơn vị để sinh hoạt như về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về xây dựng củng cố tổ chức đoàn thể, về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên... Sinh hoạt chuyên đề sẽ có tác dụng giáo dục, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí tuệ tập thể để đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục sớm những mặt còn yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức và nâng cao chất lượng đảng viên.
8- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên về chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ. Kiểm tra việc sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất, qua làm việc trực tiếp với cấp uỷ, với toàn thể đảng viên hoặc kiểm tra sổ ghi biên bản họp chi bộ, qua đó góp phần giúp chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kịp thời biểu dương những chi bộ tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm của các chi bộ khác, uốn nắn những lệch lạc trong sinh hoạt, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn, hiệu quả.
c- Xây dựng mục tiêu phấn đấu và đạt các thành tích cao của Đảng và Nhà nước
Xây dựng chương trình thực hiện để năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Cục Công trình (đơn vị tiền thân của Tổng công ty):
- Tổng công ty được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất;
- Đảng bộ công ty cổ phần 479 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động;
- Đảng bộ công ty cổ phần 482 được tặng thưởng huân chương Lao động hạng nhất và Đảng bộ công ty cổ phần 492 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất (nhân kỷ niệm 30 và 20 năm thành lập công ty).
- Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở phải xây dựng chương trình để đạt các danh hiệu thi đua theo định kỳ.
III- Tổ chức thực hiện
- Các Đảng ủy, chi uỷ cơ sở phải xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh lên Đảng uỷ Tổng công ty trước ngày 15 / 07 /2011.
- Chương trình này phải được quán triệt đến các Chi bộ và Đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty biết và thực hiện.
                                                                                                                               T/M BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                                                             BÍ THƯ

                                                                                                                                Nguyễn Văn Huyện

TIN KHÁC